Sangeeta Vibhavari - Sacramento Telangana Association 2018-07-14 2018-07-14 Europe/London Sangeeta Vibhavari - Sacramento Telangana Association

At 5.00 PM 

For Tickets and Details Contact : 

Srinivas Kumbam • 916.398.0068 
Shantha Gaddar  916.693-1421 
Ramesh Billa • 919.261.6479 
Hari Mohan -203.428.7637 
Madhu Malathi • 510.423-1176 
Srinivas Reddy Ramasahayam • 916.548.3366 
Rekha Legala • 916.743.7610 
Shankarredly Kamati• 916.390.3416 
Anil Reddy • 916.588.5900 
Renuka Eppanapally • 408-594-0264 
Kishore Katta • 650.201.0797

Tatooine Luke Skywalker luke@starwars.com

  • Orangevale Grange 5807 Walnut Ave, Orangevale, CA, Orangevale, California 95662
  • info@sacdesi.com
  • 916-398-0068

About

At 5.00 PM 

For Tickets and Details Contact : 

Srinivas Kumbam • 916.398.0068 
Shantha Gaddar  916.693-1421 
Ramesh Billa • 919.261.6479 
Hari Mohan -203.428.7637 
Madhu Malathi • 510.423-1176 
Srinivas Reddy Ramasahayam • 916.548.3366 
Rekha Legala • 916.743.7610 
Shankarredly Kamati• 916.390.3416 
Anil Reddy • 916.588.5900 
Renuka Eppanapally • 408-594-0264 
Kishore Katta • 650.201.0797